(Her) Aanmeldingsformulier ADC Trombosedienst


Patient
xv
Indicatie
(zie voor informatie hieronder bij 'Indicatie')
xv
xv
 
 
Anticoagulans
Datum*
xv
xv
xv
xv
xv
xv
xv
xv
xv
xv
INR
Dosering (tabl)*
* indien mogelijk graag opgeven vanaf startdatum en minimaal 4 dagen doorlopend vanaf instuurdatum
LMWH
xv
xv
Risico verhogende factoren
Artsen
xv
Indicatie voor Antistollingsbehandeling
De indicatie bepaalt de intensiteitsgroep waarin de antistollingsbehandeling plaatsvindt:
1e intensiteitgroep (1): Therapeutische range INR 2.0 - 3.0
2e intensiteitgroep (2): Therapeutische range INR 2.5 – 3.5
Advies t.a.v. startdosering (voor nieuwe patiënten)
Fenprocoumon/marcoumar® (Tabl. a 3mg)
Acenocoumarol (Tabl. a 1mg)
Normaal
Aangepast (**)
Normaal
Aangepast (**)
1e dag
4
3
1e dag
6
4
** dosering zonodig aanpassen bijvoorbeeld bij oudere (≥ 70), zieke of gedecompenseerde patiënt. INR bepalen na de 2e dag.
2e dag
2
1
2e dag
4
2
3e dag
1
½ (indien geen INR)
3e dag
2
1 (indien geen INR)
Indicaties
Hoofdgroep
Indicatie
Intensiteit
Advies duur
Atriumfibrilleren (AF)
AF, CHA 2DS 2VASc Score ≥1
1
Levenslang
AF + (cerebrale) embolie, of hartfalen of reumatische mitralisklepstenose
1
Levenslang
AF + reumatische mitralisklepstenose + recidief systemische embolie tijdens antistolling
1
Levenslang
of
AF + stent bij acuut coronair syndroom
1
Levenslang
AF + stent bij stabiel coronair lijden
1
Levenslang
 
Bioklepprothese en overige hartchirurgie
Bioklepprothese in mitralispositie
1
Bioklepprothese + Risicofactor (1)
1
Mitralis hartklepreconstructie
1
Reumatische mitralishartklepstenose + voorgeschiedenis van systemische embolie of wijd linker atrium >55mm
1
 
Cardiomyopathie (EF, 35%) in bijzondere gevallen
Cardiomyopathie + intra- cardiale trombus
2
Cardiomyopathie + aneurysma cordis
1
 
Cerebrale embolie in bijzondere gevallen
Cryptogene cerebrale embolie tijdens acetylsalicylzuur of clopidogrel bij PFO, of aneurysma atriumseptum
1
 
Kunstklep
Mechanische hartklepprothese ongeacht positie + Systemische embolie tijdens adequate antistolling
2
Mechanische hartklepprothese oude generatie ongeacht positie
2
Mechanische aortahartklepprothese
1
Mechanische aortakleprothese + Risicofactor (1)
2
Mechanische mitralis, tricuspidalis of pulmonalis hartklepprothese
2
Mechanische mitralis, tricuspidalis of pulmonalis hartklepprothese + Risicofactor (1)
2
 
Perifeer arterieel vaatlijden in bijzondere gevallen
Perifere arteriële embolie zonder AF
Op aangeven behandelaar
Veneuze bypass
1
 
Pulmonale hypertensie
Pulmonale hypertensie
1
 
Primaire Veneuze Trombo Embolie
Eerste longembolie
1
Advies duur (verplicht aankruisen)
Eerste DVT been/bekken
1
A 3mnd (stoppen na overleg)
Eerste DVT arm
1
B 6 mnd
Eerste DVT overige locaties
1
L levenslang
 
1
 
Recidief Veneuze Trombo Embolie
Recidief Longembolie en/of DVT bij adequate antistollingstherapie
2
Recidief Longembolie en/of DVT zonder adequate antistollingstherapie
1
 
Overige (zeldzame) indicaties
(Recidiverende) Tromboflebitis
Op aangeven behandelaar
Overige (zeldzame) indicaties
 
(1) Risicofactor: vergroot atrium, of in de voorgeschiedenis systemische embolie of myocardinfarct of lage ejectiefractie of atriumfibrilleren
Voor een overzicht van de geaccrediteerde activiteiten van het ADC raadpleeg het vademecum op www.adcnv.com/vademecum.

Formulier Insturen
 
Developed by SQlapius